ЕТАПИ И ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ КАТО ЗП

ЕТАПИ И ДОКУМЕНТИ ЗА  РЕГИСТРАЦИЯ

 

ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

За  да  се  регистрира  като  земеделски  производител,  лицето  попълва  анкетна  карта  и  анкетен  формуляр,  които  може  да  се  получат  безплатно  от  общинските  служби “Земеделие  и  гори”  или  от  кметовете  и  кметските  наместници   на  населени  места  от  областта.

Анкетните  формуляри  се  попълват  по  местонахождение  на  имотите.  Когато  земеделския  производител  развива  с.с. дейност  в  различни  землища,  се  попълват  отделни  анкетни  формуляри.

 

МЯСТО

Областна  дирекция “Земеделие  и  гори”

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 

Анкетна карта

o       анкетен  формуляр

o       документи  за  регистрация  на  притежавана  селскостопанска  техника  за  сверка  с  регистъра  по  Наредба  № 26/1998 г.  за  регистрацията  на  земеделската  и  горска  техника,  издадени  от  Контролно  техническа  и инспекция

o       списък  на  обработваните  масиви  и  парцели  -  представя  се  при  заверяването  на  анкетния  формуляр  в  ОС”Земеделие  и  гори”,  когато  земеделския  производител  обработва  земя.

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, ПРЕД КОЕТО СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИТЕ

 

Коректно  попълнените  и  заверени  документи  се  подават  в  ОС”Земеделие  и  гори”  на  определеното  длъжностно  лице  и  служебно  документите  се  представят  в  ОД”Земеделие  и  гори”   на  определеното  от  Директора  длъжностно  лице,  което  отговаря  за  воденето  и  съхранението  на  Регистъра.  Документите  може  да  се  подадат  в  ОД”Земеделие  и  гори”  и  лично  от  лицето – производител,  като  същото  е  задължено  да  се  легитимира.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ С КЛИЕНТИ

      Работни  дни:  понеделник  -  петък  (  5  дни)

Работно  време:   09.00 – 12.30  и  от  13.00 -  17.00  часа

ДРУГИ ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА

Преди  подаването  в  ОД”Земеделие  и  гори”,  анкетния  формуляр  се  заверява: 

o       от  ОС”Земеделие  и  гори”,  когато  земеделския  производител  обработва  земеделска  земя  и / или  отглежда  животни  на  територията  на  общината

o       от  ветеринарния  лекар,  или  ветеринарния  техник,  когато  земеделския  производител  отглежда  животни

o       от  кмета  на  общината,  или  на  населеното  място  в  случаите,  когато  обработваната  земя  е  в  регулация.

От  Контролно  техническа  инспекция,  когато  производителя  посочва,  че  притежава  селскостопанска  техника.

СРОК ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Процедурата  по  заверяване  на  анкетна  карта  и  издаване  на  регистрационна  карта  на  земеделския  производител  може  да  приключи  и  за  един  ден,  тъй  като  лицето,  което  желае  да  се  регистрира  само  придвижва  анкетния  формуляр  през  различните  инстанции,  а  заверката  не  отнема  много  време.

Срокът  за  подаване  на  документите  в  ОД”Земеделие  и гори”  за  заверка  на  вече  регистрирани   земеделски  производители  е  25 март  на  календарната  година,  а  за  ново  регистриране  -  регистрацията  се  извършва  през  цялата  година

ПРОЦЕДУРА ПРИ НЕРЕДОВНИ ДОКУМЕНТИ

Служебно пристигналите анкетни карти се връщат по пощата с обяснително писмо, в което са посочени пропуските. Лично подадените анкетни карти се проверяват и веднага се посочват пропуските. След отстраняването им, документите се приемат и регистрацията се извършва веднага

ПРОЦЕДУРА ПРИ ОТКАЗ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ

Не е възможен отказ.

ЛИЦЕ, КОЕТО ИЗДАВА ДОКУМЕНТА ЗА  ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Директор на Областна дирекция “Земеделие и гори

Наредба    3  е  изложена    на  табло  в  ОД”Земеделие  и  гори” Благоевград.

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ПРОЦЕДУРАТА

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ИЗДАДЕНИЯ ДОКУМЕНТ

 

Издаденият  документ  е  валиден  до 25  март  на  следващата  година,  като  всяка  година  до  тази  дата  производителя  подава  нова  анкетна  карта  и  анкетен  формуляр,  попълнени  и  заверени  съгласно  изискванията  на  Наредбата.

 
< Предишна